תפריט

לקבלת הצעה

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר (להלן: “האתר”) חברת Synerion Systems Ltd. (להלן “החברה”). מטעמי נוחות מופיעים תנאי השימוש בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בהם מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. האחריות המלאה להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
אחריות – מטרת האתר להביא לידיעתך מידע בתחום רלבנטי ואולם בשום מקרה, אין לסמוך על התוכן שמתפרסם באתר (בין בכתבות, בתגובות ובפרסומים אחרים כלשהם) לצורך לקבלת החלטות מקצועיות, משפטיות, אישיות,כספיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ מתאים. מובהר כי בשום מקרה, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם יגיעו באמצעות איזה מהשירותים או הקישורים באתר. כמו כן, מובהר כי “החברה” לצורך תקנון זה משמע גם כל בעל תפקיד ו/או נושא משרה ו/או מי הפועל מטעמה של החברה בין אם הורשה לכך מראש ובין אם הורשה לכך בדיעבד.  החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים “כפי שהם”   (As Is) ו”ככל שיהיו זמינים” (As Available) ללא אחריות מכל סוג. החברה מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.  התכנים הכלולים באתר זה עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס.
שימוש בתוכן – אתר החברה כולל מידע, שירותים, תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, פורומים, מודעות ותכנים אחרים (להלן:”התוכן”). התוכן מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות אחרות של החברה או מי מטעמה. המידע המקצועי הכלול באתר איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, תוך התחשבות בנתונים הרלוונטיים של המשתמש, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.  החברה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש ו/או באחריות לטעויות או לשגיאות במידע, בתוכן או בנתונים או לשינויים ועדכונים. כמו כן לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן ו/או הסתמכות על המידע הכלול בו. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירותים ובמידע הניתנים באתר.  השימוש בתוכן הכלול באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אסור לשנות, לפרסם, לשדר,להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן או בחלק ממנו, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
קישורים באתר וקישורים אל האתר – האתר מכיל בתוכו קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא תוכל/י  להעלות טענות או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים. החברה אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר זה.
זמינות – בכוונת החברה לפעול לכך כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. החברה איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: “הפרעה”) בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
פרטיות – החברה דואגת לחיסיון הפרטים האישיים של המשתמשים. עם זאת, החברה רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש באתר לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies. החברה ראשית להשתמש במידע לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך הדרכה, פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.  החברה רשאית רשאי לשלוח למשתמשים מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע פרסומי או אחר – בין אם מידע שהחברה עצמה מפרסמת ובין אם מידע אחר, ובהתאם לשיקוליה. בכל מקרה פרטיו האישיים של המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים.  החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידו לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, ואת/ה נותן/נת הסכמתך לשימוש זה, אלא אם הודעת לחברה  אחרת, החברה תהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיפורסם על ידה. בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים מוזמנים המשתמשים ליצור קשר בכתובת הדוא”ל שלנו היא: sy.info@synerionhcm.com. החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב. החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
בעלות וזכויות יוצרים – לחברה קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי החברה או שהזכויות בהם הועברו לה מצד שלישי. האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושם של החברה והם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי התנאים שבאתר בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.  סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי/ת לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיה הקנייניות או של אחרים, ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיה הקנייניות שלה או של אחר.
שימוש לא חוקי ואסור – אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.  חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות “פריצה(Hacking),” “כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.
דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבית המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

רגע לפני שאתם הולכים

הכירו את Synerion 100

חבילה משולבת לחשבות שכר ופתרונות ניהול משאבי אנוש ונוכחות, לחברות עד 100 עובדים